دوره ی فارکس در ایران

بازده سرمایه گذاری


سایپا

مقایسه بازده سرمایه گذاری در آموزش بر حسب مقاطع تحصیلی در بازده سرمایه گذاری بخش دولتی وخصوصی

1 دانشیار؛ گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصاد و اجتماعی؛ دانشگاه بوعلی سیناهمدان؛ همدان ، ایران.

2 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران

چکیده

به ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ، ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن را ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳت. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﺧﺼﻮﺻﻲ مقاطع تحصیلی در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل تعمیم یافته مینسر است . ﺑﺎ به کارگیری ﺗﺎﺑﻊ دریافتی مینسر، میزان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت در مقاطع مختلف ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎی بودجه-ﺧﺎﻧﻮار در سال 1398 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷد. جهت برآورد الگوی مورد نظر از مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی(OLS) استفاده شده است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛه تحصیلات در مقطع دیپلم، کارشناسی و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد بازده سرمایه گذاری و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳال تحصیل اضافی حدود 1/8 درصد است و میزان تأثیر تجربه کاری بر دریافتی افراد 1/4 درصد را نشان می‌دهد. این امر فارغ از سایر انگیزه‌های ورود به این دوره‌ها، از نظر فردی توجیه‌پذیری اقتصادی این مقاطع را نشان می‌دهد. همچنین با وارد نمودن متغیرهای مجازی وضعیت ; جنسیت، بخش شغلی و تاهل افراد بعنوان متغیرهای کنترلی در مدل ، اثر این متغیرها بر دریافتی افراد معنادار بوده و نتایج حاصل شده نشان میدهد که درآمد مردان به میزان 7/51 درصد بیشتر از زنان است، افراد شاغل در بخش‌های دولتی 3/32 درصد بیشتر از سایر افراد در بخش‌های خصوصی درآمد دارند و درآخر افراد متاهل به نسبت افراد مجرد به میزان 6/41 درصد از دریافتی بالاتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

الماسی، مجتبی؛ سهیلی، کیومرث بازده سرمایه گذاری ؛و سپهبان، قره بابا اصغر(1387). بررسی آثار سرمایه گذاری در آموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1350-1384. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهشهای اقتصادی)،9(4)،23-40

رامشی، ‌رقیه؛ نادری، ‌ابوالقاسم؛ نامی، ‌کلثوم(1393). ارزیابی نرخ بازده آموزش درایران برحسب جنسیت دانش آموختگان شاغل و نوع آنها . مطالعات برنامه ریزی آموزشی ، 5 (2) ،11 - 32

صادقی،حسین ؛صبحیه،محمد حسین؛و علیرضا کشاورزی(1387). تحلیل هزینه - فایده آموزش­های فنی و حرفه ای در ایران (مراکز ثابت آموزشی). پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش­های اقتصادی). 8(2)،101-118

صالحی، محمدجواد(1384). محاسبه بازده سرمایه انسانی در ایران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، 35 (3) ، 139 تا 166

علمی .زهرامیلا؛ و نیک بین ، مانی (1394). بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏ ‌های شبه‏ پانلی. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 6(22)، 145-170.‎

مهدوی، پیروزراهی(1397). ارزیابی نرخ بازده خصوصی تحصیلات تکمیلی در ایران با استفاده از مدلهای چندسطحی. پژوهش و برنامه ریزی در بازده سرمایه گذاری آموزش عالی، 23(4)، 145-162.‎

مهربانی،وحید (1395).برآورد و رزیابی نرخ بازدهی اقتصادی تحصیلا ت در شهر تهران و مقایسه آن بین زنان و مردان .فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. سال ششم (13)،87-107

Depcken, C., Chiseni, C. ,& Ita, E. (2019). Returns to Education in South Africa: Evidence from the National Income Dynamics Study. Zagreb International Review of Economics & Business, 22(1), 1-12

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. The World Bank.,22-40

Patrinos, H. A., Psacharopoulos, G., & Tansel, A. (2019). Returns to Investment in Education: The Case of Turkey. The World Bank,8789(1),1-24

Ren, W., & Miller, P. W. (2012). Gender differentials in the payoff to schooling in rural China. Journal of Development Studies, 48(1), 133-150

Romele, L. ,& Purgailis, M. (2013). Estimation of private and social rates of return to investments in education in Lativa. European Integration studies, 7(3), 51-59.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا